Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky kurzů bruslení a krasobruslení

 1. Kurzy probíhají:
 • Na zimním stadionu Škoda Icerink, Přetlucká 3422/23, 100 00 Praha 10-Strašnice. Jednotlivé časy a podrobný ceník naleznete v sekcích „Rozvrh a Ceník“. Ty jsou vždy aktuální pro daný kurz. Vyhrazujeme si právo ceny změnit v závislosti na změně ceny za pronájem ledu.
 • Provozovatel: MVDr. Františka Hozmanová, IČO:71503587
 1. Účast v kurzu:
 • Pro vaši účast na kurzu je třeba podat si přihlášku. V případě vašeho pokračování v kurzu v dalším pololetí je třeba provozovateli potvrdit svou následující účast.
 • Pro rezervaci místa je třeba uhradit kurzovné. Kurzovné se platí vždy před začátkem kurzu či zkušební lekce nebo ihned v případě ukončení platnosti vašeho stávajícího kurzovného. Bez provedení platby (případně bez předložení potvrzení o proběhlé platbě) není možná účast na kurzu.
 • Začít v kurzu je možné kdykoliv během roku, podmínkou je však volné místo na ledové ploše.
 1. Zkušební lekce:
 • Vždy je možné zúčastnit se nejprve zkušební lekce a teprve potom se rozhodnout, zda v kurzu chcete dále pokračovat.
 • Zúčastnit se zkušební lekce je možné pouze 1x.
 • Aktuální cena je uvedena v "ceníku".
 • V případě, že se rozhodnete pokračovat, jste povinni doplatit zbylé kurzovné. 
 • Částka za zkušební hodinu vám bude odečtena z celkové ceny pololetního kurzovného, takže nezaplatíte nic navíc. V případě zakoupení pemranentky zkušební lekce odečíst nelze.
 1. Možnosti kurzovného:
 2. a) Cenově zvýhodněné pololetní kurzovné
 • Zahrnuje paušální předplatné za všechny lekce v jednom pololetí tedy od září do konce ledna (1. pololetí) a od února do června (druhé popoletí). Cena se odvíjí od počtu lekcí daného pololetí. Měsíc ve kterém kurz začíná nebo končí se může lišit. 
 • V případě vaší absence není možné lekce z organizačních důvodů nahrazovat žádným způsobem. Peníze za zameškanou lekci nelze vrátit zpět.
 • V případě vaší absence je možné, aby se účastnil lekce místo vás jiný bruslař. Podmínkou však je, že jeho bruslařské dovednosti odpovídají vaší úrovni a věku.
 • Kurzovné je nepřenosné.
 • V případě přijetí klienta kdykoliv po zahájení kurzu, se celková cena kurzovného snižuje o lekce, kterých se klient nemohl zúčastnit.
 1. b) Permanentka
 • Slouží jako předplatné na 10 lekcí.
 • Platíte pouze ty lekce, které odjezdíte.
 • Platnost je omezena na dobu 20 týdnů.
 • Začátek platnosti permanentky se řídí datem, kdy klient v kurzu v daném pololetí startuje nebo v případě pokračování v kurzu začíná platnost nové permanentky ihned následující lekcí, která bezprostředně navazuje na poslední využitou lekci na předchozí permanentce.
 • Nevyužité kurzovné v rámci platnosti permanentky se převádí automaticky do dalšího pololetí.
 • Není možné uplatnit nárok na vrácení peněz z jakéhokoliv důvodu.
 • Je nepřenosná.
 1. Platbu je třeba uhradit před začátkem kurzu převodem na účet: Číslo účtu je : 2500458893/2010, do poznámky je třeba připsat jméno klienta, pro kterého je kurz určen.
 • Pro garanci vašeho místa v kurzu je třeba uhradit celé kurzovné nebo zálohu.
 • Zkušební lekce se hradí v plné výši a to předem na dané číslo účtu.
 • Platbu kurzovného je třeba provést nejpozději do dní 14 dní od vašeho přijetí na kurz nebo co nejdříve po obdržení výzvy k úhradě.
 1. Storno podmínky:
 • Finanční náhrada za nevyčerpané lekce není poskytována.
 • Platnost kurzovného lze prodloužit z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu trvající minimálně 3 týdny a déle, a to na základě potvrzení od lékaře.
 • Po dohodě lze kurzovné převést na jiného účastníka kurzu, který odpovídá úrovni a věku bruslaře, který se z jakýchkoliv důvodů již kurzu nemůže dále účastnit. Jiný účastník kurzu může být jiné úrovně a věku pouze v případě volné kapacity v dané lekci.
 • V případě, že účastník nemůže nastoupit na kurz a tuto situaci včas oznámí provozovateli, má před zahájením nástupu do kurzu nárok na vrácení celé částky uhrazeného kurzovného.
 • V případě zrušení kurzu z důvodu nařízení státu nebo z organizačních důvodů se postupuje individuálně, v závislosti na situaci. Platnost kurzovného bude prodloužena, tam kde prodloužení nebude možné, bude kurzovné převedeno do dalšího bezprostředně navazujícího kurzu. V případě, že klient nevyužije své zbývající kurzovné v bezprostředně navazujícím kurzu, po skončení platnosti svého kurzovného ztrácí klient možnost kurzovné dále využívat a zbývající částka tak zůstává provozovateli. V případě, že bude mít klient zájem, po skončení platnosti svého kurzovného opět do kurzu nastoupit, je povinen uhradit nové kurzovné.
 • Jednotlivé lekce lze platit individuálně v ojedinělých případech a vždy pouze po domluvě s provozovatelem.
 1. Slevy:
 • V případě účasti tříčlenné rodiny získává 3. člen z rodiny 30% slevu z ceny kurzovného. Sleva se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného.
 • V případě čtyř a vícečlenné rodiny získává 3. člen z rodiny 30%, 4. a další člen 50% slevu. Sleva 30% se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného, sleva 50% z druhé nejnižší.
 1. Rozpis lekcí a ceny:

Podrobně naleznete v sekci "rozvrh a ceník" vždy pro aktuální období.

 • Účastník je povinen dodržovat začátky a konce jednotlivých lekcí. Není možné na led vstupovat dříve nebo se na ledě zdržovat déle než je přesný začátek a konec lekce. 
 1. Odpovědnost:
 • Po celou dobu výuky za sebe nese odpovědnost sám každý bruslař, za dítě odpovídá jeho rodič nebo právní zástupce.
 • Kurzy se konají na vlastní nebezpečí. Organizátor nemá sjednané úrazové pojištění pro účastníky jím pořádaných kurzů, a proto doporučujeme sjednat si vlastní úrazové připojištění po dobu účasti na kurzu.
 • Bruslař je povinen řídit se pokyny trenéra a vedoucího.
 1. Organizace výuky:
 • Do jednotlivých skupin budou účastníci rozděleny dle věku a výkonnosti na počátku lekce a to na základě údajů z přihlašovacího formuláře nebozkušenosti z předchozího kurzu.
 • Daná skupina je otevřena v případě min. počtu 3 přihlášených účastníků podobného věku a úrovně.

 • Vyhrazujeme si právo změnit čas Vaší lekce po předchozí domluvě v případě, že ve Vámi požadovaném čase není dostatek účastníků pro otevření Vaší skupiny nebo v dané lekci nebyla vhodná skupina odpovídající věku a výkonnosti účastníka nebo účastník dosáhl vyšší úrovně než je jeho současná skupina.

 • Účastník do předvečera jeho 18. narozenin je považován za dítě. 

 • Přechod do jiné skupiny je možný kdykoliv v průběhu sezony, ale pouze po domluvě s vedoucím kurzů a to na základě rozhodnutí trenéra. Podmínkou je volné místo v dané skupině.
 • Organizátor může v rámci jedné lekce, kdykoliv v průběhu roku, měnit rozvržení jednotlivých výkonnostní skupin dle kapacity a aktuální výkonnostní úrovně účastníka.
 • V případě nepřítomnosti trenéra dané skupiny, bude této skupině přiřazen trenér náhradní, případně budou její členové rozděleni dle výkonnosti do jiných skupin.
 • Není přípustné, aby jezdili společně v jedné tréninkové skupině rodič a dítě, aby rodič trénoval své dítě. Není možné bruslit samostatně bez dozoru trenéra.
 • Vyhrazujeme si právo změnit časy začátků a konců jednotlivých lekcí nebo lekce zcela zrušit. Klienta vždy budeme informovat předem. V případě zrušení lekce má účastník nárok na vrácení poměrné částky kurzovného. Platnost permanentek bude adekvátně prodloužena. Tam kde prodloužení nebo vrácení části kurzovného nebude možné, bude kurzovné převedeno do dalšího bezprostředně navazujícího kurzu. 
 • V případě, že by došlo k překročení kapacity ledové plochy, anebo v dané lekci nebyla vhodná skupina odpovídající věku a výkonnosti klienta, si vyhrazujeme právo na změnu času začátku lekce.

11. Potřebné vybavení pro bruslení a krasobruslení 

 • Helma - je povinná pro všechny děti a pro všechny věkové skupiny bez rozdílu věku, kteří bruslí dle přihlášky v kategorii: bez zkušenosti, začátečník a mírně pokročilý
 • Bílé kožené dámské brusle anebo pánské klasické hokejové
 • Rukavice - jsou povinné
 • Chrániče na lokty a kolena (doporučujeme pro všechny věkové kategorie)
 • Teplé sportovní oblečení (doporučujeme 1 náhradní sadu s sebou) 

12. Povinnosti účastníka kurzu na zimním stadionu Škoda Icerink

 • Účastník se zavazuje dodržovat zákaz kouření na stadionu včetně jeho venkovních prostor (parkoviště) s výjimkou místa vyhrazeného ke kouření. Klient se zavazuje odhazovat nedopalky výlučně do popelníků. Za každý případ porušení se klient zavazuje zaplatit provozovateli zimního stadionu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.
 • Účastník kurzu se zavazuje dodržovat provozní řád zimního stadionu.
 • Účastník kurzu vstupuje na led nejdříve v čase začátku jeho lekce a ledovou plochu opouští nejpozději v čas konce jeho lekce. Od září 2023 není možné se na ledě rozbruslovat mimo vymezený čas lekce.

Aktualizováno 28.5.2023.